Shakyamuni Buddha

Amitabha Buddha

Medicine Buddha (Bhaiṣajyaguru)

Three Noble Buddhas and Three Divinities

Avalokiteśvara Bodhisattva

Kṣitigarbha Bodhisattva

A NEW IMAGE

Medicine Buddha Bhaiṣajyaguru
Medicine Buddha Bhaiṣajyaguru | Click on the image to download the original image