BẢY ĐỨC PHẬT QUÁ KHỨ
TRONG KINH ĐIỂN PALI VÀ KINH ĐIỂN TIẾNG PHẠN

The Seven Past Buddhas in both Pali Suttas and Sansrkit Sutras.

Tỳ Bà Thi Phật
[Pali] Vipassī
毗婆尸佛
[Sanskrit] Vipaśyin

Thi Khí Phật
[Pali] Sikhī
尸棄佛
[Sanskrit] Śikhin

Tỳ Xá Phù Phật
[Pali] Vessabhū
毗舍婆佛
[Sanskrit] Viśvabhu

Câu Lưu Tôn Phật
[Pali] Kakusandha
拘留孫佛
[Sanskrit] Krakucchanda

Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
[Pali] Koṇāgamana
拘那含佛
[Sanskrit] Kanakamuni

Ca Diếp Phật
[Pali] Kassapa
迦葉佛
[Sanskrit] Kāśyapa

Thích Ca Mâu Ni Phật
[Pali] Shakyamuni
释迦牟尼佛
[Sansrkit] Śākyamuni

Kính lễ Đức Phật Tương Lai Di Lặc Thiên Tôn – Namo Maitreya Honored Future Buddha

 

Bồ tát Quan Âm

Quán Thế Âm (Tiếng Phạn: अवलोकितेश्वर) là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. 

Bồ tát Địa Tạng

Địa Tạng hay Địa Tạng Vương (skt. क्षितिगर्भ, Kṣitigarbha;  地藏) là một vị Bồ-tát có lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến khi Bồ-tát Di Lặc hạ sinh

Website đang trong quá trình xây dưng, rất mong quý vị hoan hỷ thông cảm.
The website is under instruction. We really apologize for the inconvenience !