PHẬT A DI ĐÀ | AMITĀBHA

PHẬT THÍCH CA | SĀKYAMUNI

PHẬT DƯỢC SƯ | BHAIȘAJYAGURU

TÔN ẢNH MỚI | THE NEW IMAGE

Phật Dược Sư
Phật Dược Sư | Kích vào hình để tải ảnh chất lượng cao - Medicine Buddha | Click to view original image

BỒ TÁT QUAN ÂM | AVALOKITEŚVARA

Đại Nguyện Bồ tát Quan Thế Âm

BỒ TÁT ĐỊA TẠNG | KȘITIGARBHA